Herderlike brief

Liewe susters, broers en kinders.

Die Ringsitting het ‘n aanvang geneem met ‘n erediens waartydens die roeping van ons as kerk weer onder die vergrootglas gekom het . Aan die hand van Abraham se roeping is weer besef dat God die kerk wil seën deur hulle te stuur. “Trek uit” en word “geseën” (Gen. 12:1-3) is die sentrale begrippe vir die identiteit en betekenis van die geloofsgemeenskap. Geen seën in die statiese, na binne gekeerdheid en selfsorgendheid nie, maar slegs in gerigtheid, na-buite, ten koste van die eie, ontledigend. Wie immers sy lewe ter wille van My verloor, sal dit vind, sê Jesus by geleentheid. (Matt. 10:39)

Wat beteken dit vir ons as gemeente in ons eie oorbekende konteks. Waar die natuurlike neiging en algemene praktyk oorwegend ingestel is om net te oorleef, af te skans, te onttrek en in stand te hou.

Wat moet gebeur om selfloos te leef as individue, as leiers en as gemeente. Wie – in ons midde – gaan die waagstuk, die “trek uit” uit die gemeentelike gemaksones van oorlewing, oordink. Wie wil daaroor droom? Wie gaan probeer oortuig? Dit hande en voete gee? Ten spyte van probleme bly dryf? Hoe gaan ons die weerstand daarteen pastoraal/broederlik hanteer?

“Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook” (Joh 20:21) het Jesus aan Sy dissipels gesê na sy opstanding. Ons gemeente kan dalk klein wees – selfs vakant – maar ons is oor jare geseën met wonderlike strukture, geboue, beleggings en (deurwinterde) mense om nóú, in hierdie tyd van sosiale verwardheid, maatskaplike nood, morele bankrotskap en politieke laagtepunte na vore te kom en buite die bekende en soms verslete patrone van kerkwees te waag ….. en geseën te word.

Wat is die alternatief? Om ons te isoleer en bloot te probeer uithou solank as wat ons finansieel kan…. en uiteindelik geleidelik dood te loop.

Want as die sout verslaan het, waarvoor is dit anders goed as om op die grond te gooi vir ‘n soutpad. (Matt.5:13) ‘n Smaaklose uiteinde.

Mag u as gemeente die wysheid en moed ontvang om te waag en ‘n na-buite gerigtheid te omhels. Die lewe is te kort en kosbaar dat ons Hom miskyk en Sy seën verspeel.

Groete van alle Ringafgevaardigdes.