Oor ons

 1. Algemeen:
  • Eredienste gedurende die skoolvakansies is by in Namakwalandgemeente (Sien Jaarprogram)
  • Aanddienste: Geen aanddienste
 1. Aanvangstye:
  • Eredienste om 09:00
 1. Bybelstudiegroepe:
  • Dinsdagoggende, Dinsdag- en Woensdagaande vir Vroue.
 1. Begrafnisse:
  • Reël met leraar voordat u ‘n datum of tyd bepaal.
 1. Doop:
  • Eerste Sondag van die maand en tydens die Dankseggingsdienste. Doopouers moet vroegtydig reël vir doopkategese en doopdatum. Die doop word bedien eers nadat doopkategese afgehandel is.
 1. Huwelike:
  • Daar moet ten minste drie maande voor die huweliksdatum met leraar gereël word met die oog op huwelikskategese. Huwelikskategese word individueel gereël. ‘n Huwelik sal nie kerklik bevestig word voordat kategese afgehandel is nie.
 1. Kategese:
  • Kategese vind plaas op bepaalde Sondae, vir Gr.1 tot 9 (sien Jaarprogram) net na afloop van die oggenddiens, tot ongeveer 10:45.
  • Daar is wel kategese op Nagmaalsondae, gewoonlik ‘n gesamentlike byeenkoms.
  • Verlof tot tuiskategese word toegestaan aan ouers. Ouers dra verantwoordelikheid om hiervoor reëlings te tref.
  • Alle kategese (Gr.1 – 9) vind plaas by die kerkgebou.
  • Graad 10 en 11 het Dinsdagaand 18:00 by die pastorie kategese vir belydenis-aflegging.